مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RIS

مخفف عبارت RIS

Research and Information System
آرآی‌اس (RIS) یک پسوند نام پرونده است...
OGG

مخفف عبارت OGG

Operation Good Guys
OGG یا اوجی‌جی یک ظرف قالب پرونده آزاد...
BSON

مخفف عبارت BSON

Binary Structured Object Notation
بی‌سون (BSON) یک قالب تبادل داده‌ی...
ICCS

مخفف عبارت ICCS

Institute for Cognitie Science Studies
پ‍ژوهشکده علوم شناختی ICCS در سال ۱۳۷۷...
VHDL

مخفف عبارت VHDL

Very Highlevel Design Language
وی‌اچ‌دی‌ال (VHDL) یکی از زبان های...