مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICRC

مخفف عبارت ICRC

International Cosmic Ray Conference
کنفرانس بین‌المللی پرتوهای کیهانی یا...