مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HELLP
مخفف عبارت HELLP
Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
EFQM
مخفف عبارت EFQM
European Foundation for Quality Management
بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت...
MCS
مخفف عبارت MCS
Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
CFOO
مخفف عبارت CFOO
Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...
CAO
مخفف عبارت CAO
Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...
CHRO
مخفف عبارت CHRO
Chief Human Resources Officer
مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر...
PKM
مخفف عبارت PKM
Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...