مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPMA

مخفف عبارت IPMA

International Public Management Association
انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
EFQM

مخفف عبارت EFQM

European Foundation for Quality Management
بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت...