مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPMA

مخفف عبارت IPMA

International Public Management Association
انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
EFQM

مخفف عبارت EFQM

European Foundation for Quality Management
بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت...
MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...