مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIP

مخفف عبارت CIP

Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...
شبنم

مخفف عبارت شبنم

شبکه بازرسی و نظارت مردمی
شبکه بازرسی و نظارت مردمی از طریق...
CSI

مخفف عبارت CSI

Crime Scene Investigator
گروهی است وابسته به پلیس دولت آمریکا که...