مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DCS

مخفف عبارت DCS

Distributed Control System
سامانه‌های کنترل توزیع‌شده یا سیستم‌های...
DCS

مخفف عبارت DCS

DeCompression Sicknes
بیماری تراکم زدائی یا بیماری رفع فشار...
DCS

مخفف عبارت DCS

Data Collection System
جمعآوری و پخش دادهها روی مناطق وسیع و...