مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PUPPP

مخفف عبارت PUPPP

Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy
پاپول‌ها و پلاک‌های کهیری خارش‌دار...
WIPP

مخفف عبارت WIPP

Waste Isolation Pilot Plant
تاسیسات آزمایشی مجزاسازی ضایعات مشهور...