مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TBD

مخفف عبارت TBD

Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...
PERL

مخفف عبارت PERL

Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسکريپت...
DES

مخفف عبارت DES

Data Encryption Standard
استاندارد رمزنگاري داده كه در دهه ي 70...
ISM

مخفف عبارت ISM

Industrial, Scientific and Medical
فركانس هاي ISM به عنوان فركانس هاي آزاد...
FHSS

مخفف عبارت FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي طراحي...
ICFI

مخفف عبارت ICFI

Iran Cultural Fairs Institute
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران در...
IICHS

مخفف عبارت IICHS

Institute for Iranian Contemporary Historical Studies
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (IICHS)...