مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PKD

مخفف عبارت PKD

Polycystic Kidney Disease
بیماری کلیه پلی کیستیک و چند کیست کلیوی...
DHEAs

مخفف عبارت DHEAs

Dehydroepiandrosterone sulfate
نوعی آندروژن غده فوق کلیه (آدرنال) است....