مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OHS

مخفف عبارت OHS

Obesity Hypoventilation Syndrome
سندرم هایپوونتیلاسیون ناشی از چاقی...
OHS

مخفف عبارت OHS

Obesity Hypoventilation Syndrome
سندرم هایپوونتیلاسیون ناشی از چاقی...
PFL

مخفف عبارت PFL

Pre Fader Listening
این مخفف در میکسرهای صوتی کاربرد دارد...
PFL

مخفف عبارت PFL

Pre Fader Listening
این مخفف در میکسرهای صوتی کاربرد دارد...