مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WNS

مخفف عبارت WNS

Wide Network Solutions
WNS یک شرکت انگلیسی ارائه دهنده خدمات...
WNS

مخفف عبارت WNS

Wide Network Solutions
WNS یک شرکت انگلیسی ارائه دهنده خدمات...