مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MP

مخفف عبارت MP

Menstrual Period
رویداد خارج شدن خون و سلول از زن، که به...
PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
COPE

مخفف عبارت COPE

Calendar of Premenstrual syndrome Experiences
تقویم تجارب سندرم پیش از قاعدگی...
PRISM

مخفف عبارت PRISM

Prospective Record of the Impact and Severity of Menstruation
گزارش تأثیرات و شدت قاعدگی در آینده...
PMDD

مخفف عبارت PMDD

Pre Menstrual Dysphoric Disorder
اختلال ناخوشی پیشاقاعدگی (PMDD)حالتی...
PMT

مخفف عبارت PMT

Pre Menstrual Tension
سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS)...