مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KARMA

مخفف عبارت KARMA

Kay Algorithmic Realtime Music Architecture
کارما به معنای معماری الگوريتميك موسیقی...
VFD

مخفف عبارت VFD

Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...