مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SUN

مخفف عبارت SUN

Standford Univercity Network
این شركت معظم توسط چهار تن از فارغ...