مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IBS

مخفف عبارت IBS

Iranian Biology Society
انجمن زیست شناسی ایران نخستین بار در...
IRPS

مخفف عبارت IRPS

Iranian Radiation Protection Society
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران اهداف -...
NIEHS

مخفف عبارت NIEHS

National Institute of Environmental Health Sciences
موسسه ملی علوم بهداشت محیط زیست ایالات...
EPA

مخفف عبارت EPA

Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
USEPA

مخفف عبارت USEPA

United States Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
ESA

مخفف عبارت ESA

Environmental Site Assessment
سایت سازمان ارزیابی زیست محیطی کانادا...