مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIP

مخفف عبارت CIP

Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...
MTU

مخفف عبارت MTU

Maximum Transmission Unit
کلمه MTU در اصطلاحات شبکه به معنای حد...
AODV

مخفف عبارت AODV

Ad-Hoc On-Demand Distance Vector
پروتکل مسیریابی AODV یک پروتکل مسیریابی...