مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TTL

مخفف عبارت TTL

Transistor Transistor Logic
مدارهای منطقی بر پایه دستگاه‌‌های...