مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BI

مخفف عبارت BI

Business Intelligence
هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل...