مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NIDCD

مخفف عبارت NIDCD

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی...