مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRISSF

مخفف عبارت IRISSF

Iranian Shooting Sport Federation
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران...