مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TMT
مخفف عبارت TMT
Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...
SITE
مخفف عبارت SITE
Society for Information Technology and Teacher Education
انجمن فناوری و آموزش معلم...
CMIIT
مخفف عبارت CMIIT
China Ministry of Industry and Information Technology
وزارت صنایع و فناوری چین...
DCO
مخفف عبارت DCO
Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...
NBIC
مخفف عبارت NBIC
Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Science
فناوری نانو، بیوتکنولوژی، فناوری...
ISACA
مخفف عبارت ISACA
Information Systems Audit and Control Association Accountants
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های...
HRMS
مخفف عبارت HRMS
Human Resource Management System
سیستم مدیریت منابع انسانی یا HRMS یا...
CACI
مخفف عبارت CACI
California Analysis Center Incorporated
سی‌ای‌سی‌آی، شرکت فناوری اطلاعات...
NEC
مخفف عبارت NEC
Nippon Electric Company
ان ای سی شرکت چند ملیتی فناوری اطلاعات...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...