مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
ASPE

مخفف عبارت ASPE

Assistant Secretary for Planning and Evaluation
معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور...
EVER

مخفف عبارت EVER

Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
H1N1

مخفف عبارت H1N1

Hemagglutinin type 1 Neuraminidase type 1
آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌ها...
CHRO

مخفف عبارت CHRO

Chief Human Resources Officer
مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر...
HTLV

مخفف عبارت HTLV

Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک...
ABU

مخفف عبارت ABU

Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه...