مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCS
مخفف عبارت MCS
Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
ASPE
مخفف عبارت ASPE
Assistant Secretary for Planning and Evaluation
معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
H1N1
مخفف عبارت H1N1
Hemagglutinin type 1 Neuraminidase type 1
آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌ها...
CHRO
مخفف عبارت CHRO
Chief Human Resources Officer
مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر...
HTLV
مخفف عبارت HTLV
Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه...
HRMS
مخفف عبارت HRMS
Human Resource Management System
سیستم مدیریت منابع انسانی یا HRMS یا...
MA
مخفف عبارت MA
Master of Arts
کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و...
BA
مخفف عبارت BA
Bachelor of Arts
کارشناسی در رشته های علوم انسانی و هنر...
RRC
مخفف عبارت RRC
Rayan Rahbord Chabok
رایان راهبرد چابک؛ شرکت خدمات مشاوره...
HDI
مخفف عبارت HDI
Human Development Index
شاخص توسعهٔ انسانی (HDI)، شاخصی ترکیبی...
سمت
مخفف عبارت سمت
سازمان مطالعه و تدوین
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی...
HRM
مخفف عبارت HRM
Human Resources Management
مدیریت منابع انسانی، عبارت است از...