مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TTP

مخفف عبارت TTP

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP)...
HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
ITP

مخفف عبارت ITP

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
ترومبوسیتوپنی (ITP) به اختلال در...
ICH

مخفف عبارت ICH

IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
SAH

مخفف عبارت SAH

Sub Arachnoid Hemorrhage
خونریزی زیر عنکبوتیه، یا خونریزی ساب...
DUB

مخفف عبارت DUB

Dysfunctional uterine bleeding
خونریزی غیرطبیعی دستگاه تناسلی مستقر در...