مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSSS

مخفف عبارت SSSS

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
نشانگان پوست‌ریزی‌دهنده استافیلوکوکی...
WSW

مخفف عبارت WSW

Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...