مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSW

مخفف عبارت WSW

Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
RDF

مخفف عبارت RDF

Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF)...