مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TIA

مخفف عبارت TIA

Transient Ischemic Attack
حملهٔ‌ ایسکمی گذرا و یا در اصطلاح پزشکی...