مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
CDU

مخفف عبارت CDU

Christlich Demokratische Union Deutschlands
اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU)...
SSA

مخفف عبارت SSA

Social Security Administration‎
اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده آمریکا...
FE-TISH

مخفف عبارت FE-TISH

Federated European Tourism Information Systems Harmonisation
فدرال هماهنگ سازی سیستم‌های اطلاعات...