مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FEC

مخفف عبارت FEC

Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
DORIS

مخفف عبارت DORIS

Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite
سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت...
MTTR

مخفف عبارت MTTR

Mean Time To Repair
متوسط زمانی که انتظار می‌رود برای تشخیص...