مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FIAT

مخفف عبارت FIAT

Fabbrica Italiana Automobili Torino
شرکت فیات، کارخانه سازنده‌ی خودروی تورین...
FMP

مخفف عبارت FMP

Fuel Manufacturing Plant
کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت...
OEE

مخفف عبارت OEE

Overall Equipment Effectiveness
OEE يک ابزار اندازه‌گيري جامع از...