مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICH

مخفف عبارت ICH

IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
ADC

مخفف عبارت ADC

Apparent Diffusion Coefficient
ضریب پخش ظاهری یک کمیت در ام آر آی و...