مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
IFF

مخفف عبارت IFF

Identification Friend or Foe
شناسایی دوست یا دشمن (IFF) یک سیستم...
TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
SEID

مخفف عبارت SEID

Service Element Identification
کد مخصوص شناسایی برای سرویس تلفن همراه...