مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
RAGE

مخفف عبارت RAGE

Rockstar Advanced Game Engine
موتور بازی پیشرفته راک‌استار (RAGE) یا...
ADM

مخفف عبارت ADM

Archer Daniels Midland
آرچر دَنیلز میدلَند که با نام اختصاری...
MUFAS

مخفف عبارت MUFAS

Monounsaturated Fatty Acids
چربی تک‌سیرنشده یا اسید چرب تک‌سیرنشده...
DDC

مخفف عبارت DDC

Display Data Channel
کانال نمایش داده (DDC) یک کانال ارتباطی...