مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDFS

مخفف عبارت RDFS

Regressive Discrete Fourier Series
سری فوریه گسسته کاهنده (RDFS) که در...
ART

مخفف عبارت ART

Adaptive Resonance Theory
نظریه تشدید انطباقی (ART) توسط استفان...
VEI

مخفف عبارت VEI

Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...