مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAR

مخفف عبارت VAR

Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...