مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROF

مخفف عبارت ROF

Radio Over Fiber
فناوری امواج رادیویی بر بستر فیبر نوری...
NEC

مخفف عبارت NEC

Nippon Electric Company
ان ای سی شرکت چند ملیتی فناوری اطلاعات...
CAN

مخفف عبارت CAN

Campus Area Network
«شبکه دانشگاهی» که در بعضی برگردان‌ها...