مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NEC

مخفف عبارت NEC

Nippon Electric Company
ان ای سی شرکت چند ملیتی فناوری اطلاعات...
CAN

مخفف عبارت CAN

Campus Area Network
«شبکه دانشگاهی» که در بعضی برگردان‌ها...