مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HTLC

مخفف عبارت HTLC

Hashed TimeLock Contract
به ویژگی خاصی اشاره دارد که برای ایجاد...
CFTC

مخفف عبارت CFTC

Commodity Futures Trading Commission
CFTC آژانس مستقر در ایالات متحده مسئول...