مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPFS

مخفف عبارت IPFS

InterPlanetary File System
یک پروژه منبع باز که پروتکلی برای ذخیره...
VTP

مخفف عبارت VTP

vlan truncking protocol
در شبکه های کامپیوتری پروتکلی وجود دارد...