مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IfSAR

مخفف عبارت IfSAR

Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
ELF

مخفف عبارت ELF

Extremely Low Frequency
سامد بس‌پایین در تقسیم‌بندی اتحادیه...
IrDA

مخفف عبارت IrDA

Infrared Data Association
استانداردی برای انتقال داده از طریق...
HAARP

مخفف عبارت HAARP

High-Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
DVBS2

مخفف عبارت DVBS2

Digital Video Broadcasting - Second Generation
نسل دوم از DVB (پخش تصاویر دیجیتال توسط...