مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PICC
مخفف عبارت PICC
Peripherally Inserted Central Catheter
کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی که در...
IQ
مخفف عبارت IQ
Installation Qualification
پارمترهایی استاندارد که در موقع نصب و...
APT
مخفف عبارت APT
Advanced Packaging Tool
ابزار بسته‌بندی پیشرفته (اپت) (Apt) یکی...
SMT
مخفف عبارت SMT
Surface Mount Technology
تکنولوژی نصب سطحی جهت لحیم کاری های...
SPT
مخفف عبارت SPT
Standard Penetration Test
آزمایش نفوذ استاندارد یا به اختصار...
DSLAM
مخفف عبارت DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
دی‌اسْلَم (DSLAM) که سرنام ترکیب...
DIP
مخفف عبارت DIP
DUAL IN LINE PACKAGE
وسیله‌ای که روی آن یک مدار مجتمع نصب...