مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PICC

مخفف عبارت PICC

Peripherally Inserted Central Catheter
کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی که در...
IQ

مخفف عبارت IQ

Installation Qualification
پارمترهایی استاندارد که در موقع نصب و...
APT

مخفف عبارت APT

Advanced Packaging Tool
ابزار بسته‌بندی پیشرفته (اپت) (Apt) یکی...
SMT

مخفف عبارت SMT

Surface Mount Technology
تکنولوژی نصب سطحی جهت لحیم کاری های...