مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DTS

مخفف عبارت DTS

Digital Theater Systems
در سال 1993 فن‌آوری جدیدی از شرکتی به...
CAD

مخفف عبارت CAD

Coronary Artery Disease
سُرخرگ کُرُنری یا شَریان اِکلیلی CAD...
OUI

مخفف عبارت OUI

organization unit indentify
نوع نوشته شدن مک آدرس در کامپیوتر به...