مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSE
مخفف عبارت MSE
Mean Squared Error
در ریاضیات و آمار، خطای میانگین مربعات...
CSV
مخفف عبارت CSV
Comma Separated Variable
مقادیر جداشده با کاما یا سی‌اِس‌وی...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...
LDL
مخفف عبارت LDL
Low Denisty Lipoprotein
لیپوپروتئین کم چگال نوعی لیپوپروتئین...