مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CN

مخفف عبارت CN

Commonwealth of Nations
تحادیه کشورهای همسود یا مشترک المنافع...