مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRA

مخفف عبارت SRA

Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری SRA)...
CRP

مخفف عبارت CRP

C-Reactive Protein
به پروتئين هايي که دراثر عواملی همچون...
AF

مخفف عبارت AF

Atrium Fibrilation
آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم...