مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TUMT

مخفف عبارت TUMT

Transurethral Microwave Thermotherapy
گرمادرمانی مایکروویو از طریق مجرای...
TURP

مخفف عبارت TURP

Transurethral Resection of the Prostate
تراشیدن پروستات از راه مجرای ادرار که...
HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
SIADH

مخفف عبارت SIADH

Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone
سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری...
PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...