مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CT

مخفف عبارت CT

Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای یا برش‌نگاری...
CT

مخفف عبارت CT

Current Transformer
ترانسفورماتور جریان که اصطلاحا با نام...
CT

مخفف عبارت CT

Computerized Tomography
یک روش رادیولوژی (عکس‌برداری با اشعه‌...