مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDCT

مخفف عبارت MDCT

MultiDetector Computed Tomography
برش‌نگاری رایانه‌ای یا توموگرافی...
PIA

مخفف عبارت PIA

Polysaccharide Intercellular Adhesion
استافیلوکوک اپیدرمیدیس، کوکسی گرم مثبت...
LFM

مخفف عبارت LFM

Looking For Members
به دنبال بازیکن. دو یا چند نفر که قبلاً...
GNP

مخفف عبارت GNP

Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...
FFS

مخفف عبارت FFS

Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
CSR

مخفف عبارت CSR

Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...
HRRN

مخفف عبارت HRRN

Highest Response Ratio Next
الگوریتم زمانبندی HRRN نوعی زمانبندی...