مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PS

مخفف عبارت PS

Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا به...