مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATT

Attention

در بعضی موارد، کلمه Attention به صورت مخفف (ATT) نوشته می شود که به معنی توجه می باشد.
ATT
ارسال نظر

ارسال نظر