مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDFS

مخفف عبارت RDFS

Regressive Discrete Fourier Series
سری فوریه گسسته کاهنده (RDFS) که در...
PNMT

مخفف عبارت PNMT

Phenylethanolamine N-MethylTransferase
فنیل‌اتانول‌آمین ان-متیل‌ترانسفراز به...
MUFAS

مخفف عبارت MUFAS

Monounsaturated Fatty Acids
چربی تک‌سیرنشده یا اسید چرب تک‌سیرنشده...
XLM

مخفف عبارت XLM

Xetra LiquiditatsMaB
استلار در سال ۲۰۱۴ و با ماهیتی تقریباً...