مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPE

مخفف عبارت SPE

Society of Petroleum Engineers
انجمن مهندسین نفت بزرگترین انجمن تخصصی...