مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OHS

مخفف عبارت OHS

Obesity Hypoventilation Syndrome
سندرم هایپوونتیلاسیون ناشی از چاقی...
PFL

مخفف عبارت PFL

Pre Fader Listening
این مخفف در میکسرهای صوتی کاربرد دارد...