مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
CHF

مخفف عبارت CHF

Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیختن...
WFM

مخفف عبارت WFM

The World Federalist Movement
جنبش پیرو فرمانروایی جهانی یک جنبش...
KKB

مخفف عبارت KKB

Kern Kraftwerk Beznau
نیروگاه اتمی بزنو (KKB) نخستین نیروگاه...
FILA

مخفف عبارت FILA

Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته کشتی...