مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف گناه

گند و آه

مفهوم باستانی اصطلاح گناه غیر از آن معنانی رایج است؛ به عبارتی مفاهیم گند و آه زبان فارسی را توأم دارد.
گناه
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود